Integritetspolicy

Inledning

HFG Sverige AB, org.nr 556639-7831 (”HFG Sverige”) värnar om skyddet för dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss i egenskap av kund, leverantör eller av någon annan anledning.

På vår hemsida kan det finnas länkar till andra webbplatser. Vänligen notera att vi inte ansvarar för integritetsarbete för sådana webbplatser och denna Integritetspolicy inte gäller för sådana webbplatser.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

HFG Sverige är ansvarig för dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss enligt nedan:

HFG Sverige AB
Saltängsvägen 53
721 32, Västerås
Sverige

E-post: info@hackstakottdisk.se
Telefon: +46 (0) 771-29 00 20

Personuppgifter som behandlas av oss

Vi avser att behandla sådana personuppgifter som du har uppgett till oss i samband med att du börjat prenumerera på vårt nyhetsbrev eller om har kontakt med oss på annat sätt. Detta inkluderar: för- och efternamn, e-postadress, namn på butik.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vårt syfte och laglig grund för personuppgiftsbehandling följer nedan.

Ändamål med behandlingen

Laglig grund

Att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial.

Berättigat intresse.

Att svara på förfrågningar m.m. och att hålla kontakt med dig.

Berättigat intresse eller avtal.

 

För att vi ska ha möjlighet att nå ut till våra kunder och erbjuda bästa möjliga service behöver vi behandla personuppgifter. Den personuppgiftsbehandling som följer i dessa fall grundas således på HFG Sveriges berättigade intresse eller avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för.

Vi kommer även att spara personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lagstiftning, för att lösa tvister eller för att upprätthålla våra avtal.

Delar HFG Sverige dina personuppgifter med någon annan?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra pålitliga samarbetspartners som utför tjänster på våra vägnar, exempelvis vår plattforms- och dataleverantör.

I förekommande fall kommer sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter såsom personuppgiftsbiträden, enbart i enlighet med HFG Sveriges instruktioner. Vi tillåter inte våra leverantörer att behandla personuppgifter på annat sätt.

Om HFG Sverige säljs eller överlåts, helt eller delvis, kan personuppgifter komma att göras tillgänglig för det nya bolaget som del av försäljningen eller överlåtelsen.

Vi kan behöva lämna ifrån oss personuppgifter till en tredje part om det är nödvändigt för att följa regulatoriska krav, domstolsbeslut, eller av andra skäl som följer av tillämplig lagstiftning.

HFG Sverige säljer inte personuppgifter till tredje parter.

Överföring utanför EU/EES

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer enligt ovan, som kan komma att behandla personuppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför tjänster på uppdrag av oss. I dessa fall kommer vi att vidta alla lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder som krävs enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning för tredje lands-överföringar.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång: du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och få tillgång till dessa. Detta för att ge dig möjligheten att säkerställa och verifiera att vi behandlar personuppgifter lagenligt.

Rätt till rättelse: om dina personuppgifter är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

Rätten att bli glömd: du har rätt att framställa en förfrågan om att vi ska ta bort dina personuppgifter hos oss om det inte finns någon grund för fortsatt behandling.

Rätt till begränsning: i vissa fall kan du ha rätt att invända mot att vi behandlar vissa av dina personuppgifter vilket betyder att vi bara är tillåtna att spara uppgifterna, och inte behandla dem i övrigt. Det kan exempelvis vara fallet om du begärt att dina uppgifter ska ändras och det finns ett pågående ärende för att utreda detta.

Rätt att invända: detta ger dig rätt att invända rörande viss behandling av personuppgifter, t.ex. vid marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet: denna rätt ger dig möjlighet att begära ut vissa personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att anmäla till dataskyddsmyndighet: om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder oss av cookies. En ”cookie” är en liten textfil som lagras på besökarens dator eller mobiltelefon när den besöker en webbplats. Syftet med detta är att förbättra din användarupplevelse, hjälpa oss att utveckla och effektivisera vår hemsida. Om du inte vill tillåta cookies kan du när som helst ändra inställningarna i din webbläsare.

Uppdatering av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida och därför uppmanas du att besöka denna sida regelbundet.

Senast uppdaterad: 2019-03-15